Algemene voorwaarden opleiding Ayurdaay Nilayam

 Inschrijving

Inschrijving voor de opleiding of de vervolgtraining kan via e-mail: info@ayurdaay.com

Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd.

Na ontvangst van het inschrijfgeld, ontvang je een verzoek tot het overmaken van het lesgeld.

Voorwaarden voor deelname

Voorafgaand aan de start van de opleiding vinden er kennismakingsgesprekken plaats. Ook is het mogelijk om kennis te maken en informatie te delen op nog te bepalen momenten.

Betalingsvoorwaarden

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, meteen na ontvangst van de factuur. Betaling in termijnen is mogelijk. De opties hiervoor staan vermeld op de factuur.

Inschrijvingen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De voor jou gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Studenten die hebben betaald krijgen voorrang.

Annuleren

Annuleren door cursist

Als er sprake is van annulering van de training om medische redenen kan de student een email sturen aan info@ayurdaay.com, met in de bijlage een doktersverklaring. De student krijgt dan het betaalde bedrag retour min €125,- administratiekosten.

 

Bedenktermijn

Vanaf het moment dat wij uw inschrijving bevestigd hebben, heeft u een bedenktermijn van 14 (veertien) dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgave van reden kunt herroepen. U kunt de overeenkomst herroepen door binnen de bedenktermijn per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt herroepen.
Nadat u de overeenkomst heeft herroepen, heeft u 14 (veertien) dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retourzenden zijn voor uw eigen rekening.
In het geval u de overeenkomst herroept voordat de cursus van start gaat, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing, van ons terug.
Start de cursus voordat uw bedenktermijn is afgelopen?
Het kan zijn dat de cursus al van start gaat voordat uw bedenktijd verlopen is. In dat geval dient u uitdrukkelijk te verzoeken om al binnen uw bedenktijd te starten met de cursus en te verklaren dat u dus afziet van de bedenktermijn. In dat geval kunt u de overeenkomst niet meer herroepen als de cursus al afgelopen is binnen de bedenktermijn.
Heeft u verzocht om de cursus binnen uw bedenktijd te starten en loopt de cursus langer door? Dan kunt u -ook al is de cursus al gestart- de overeenkomst binnen de bedenktermijn nog wel herroepen, maar dan zullen wij een redelijke vergoeding voor het genoten onderwijs in rekening brengen.

 

Annuleren door Ayurdaay Nilayam

Bij onverhoopte annulering van de opleiding of bijscholing door Ayurdaay Nilayam wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere startdatum kiest.

 

Eigendomsrecht

Al het lesmateriaal incl het studieboek dat is ontwikkeld door Ayurdaay Nilayam is en blijft eigendom van Ayurdaay Nilayam en dit werk mag niet gekopieerd en of gedeeld worden zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd aan Miriam Alberts.

privacyverklaring

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda, gevestigd aan Ayurdaay Nilayam, J.P. Heyestraat 39, 7552 MS Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

ayurdaay.com Ayurdaay Nilayam, J.P. Heyestraat 39, 7552 MS Hengelo 0650482801
Miriam Alberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda Hij/zij is te bereiken via Info@ayurdaay.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda neemt [ niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda) tussen zit. Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:Wij gebruiken geen geautomatiseerde verwerkingsprogramma’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Personalia
Adres Enzovoort
> Bewaartermijn > 7 jaar, factuur gegevens voor de belastingdienst
> Bewaartermijn > 7 jaar
> Bewaartermijn > 7 jaar
> Bewaartermijn > 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ayurdaay.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ayurdaay.com

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

 

de ondergetekenden:

(bedrijfs)naam: Ayurdaay Nilayam-House of Ayurveda

naam vertegenwoordiger bedrijf: Miriam Alberts

straatnaam en huisnummer: J.P. Heyestraat 39

postcode: 7552 MS

plaats: Hengelo

KvK-nummer: 08191517

 

hierna te noemen: “Geheimhouder”

 

Naam: …………………………………………………….

naam vertegenwoordiger bedrijf: ……………………………………………………….

straatnaam en huisnummer: ……………………………………. nummer: …….

postcode: ……………………………………………………….

plaats: ……………………………………………………….

KvK-nummer: ……………………………………………………….

en

 

hierna te noemen: “Verstrekkende Partij”,

 

nemen het volgende in aanmerking:

 

  • dat de Verstrekkende Partij en Geheimhouder overleg voeren over ……………………………………………………………………………….…………..………
  • hierna te noemen het “Doel”;
  • dat aan Geheimhouder bepaalde informatie en gegevens worden verstrekt door de Verstrekkende Partij, waaronder: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………………….

dat de Verstrekkende Partij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat de door haar verstrekte informatie volledig geheim gehouden wordt, zodat Geheimhouder verklaart dat al hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt strikt geheim zal worden gehouden en dat zij daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte zal maken.

 

en komen het volgende overeen:

 

vertrouwelijke informatie

Geheimhouder erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de uitwisseling van informatie over het Doel, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die:

 

(1) direct of indirect aan Geheimhouder zijn of worden verstrekt; en/of

(2) betrekking hebben op de onderneming van de Verstrekkende Partij; en/of

(3) betrekking hebben op onderneming(en) van aan de Verstrekkende Partij gelieerde (rechts)personen; en/of

(4) betrekking hebben op het Doel.

 

De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel

gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Vertrouwelijke Informatie”.

 

geheimhouding

 

De Geheimhouder zal alle Vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:

 

van de Vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij; en/of

 

Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij niet ten andermans nutte mag worden gebruikt.

Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij niet ten eigen nutte mag worden gebruikt, tenzij dat gebruik noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het Doel.

Geheimhouder zal geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan of delen met derden (zoals door haar in te schakelen adviseurs, werknemers of anderen). In afwijking van voorgaande zin, is het Geheimhouder toegestaan om Vertrouwelijke Informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden nadat Geheimhouder daartoe de schriftelijke instemming heeft verkregen van de Verstrekkende Partij. De Verstrekkende Partij kan aan die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een geheimhoudingsovereenkomst sluit.

De verplichting tot geheimhouding is slechts niet van toepassing indien:

die Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op het moment van bekendmaking aan Geheimhouder;

die Vertrouwelijke Informatie al bekend is bij Geheimhouder op het moment van bekendmaking aan hem.

 

Indien Geheimhouder een beroep wenst te doen op een van deze uitzonderingen, dient hij te bewijzen dat van die uitzondering sprake is. Tevens dient Geheimhouder in een dergelijk geval steeds tijdig -uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de Vertrouwelijk Informatie- van zijn beroep op dit artikel schriftelijk melding te maken bij de Verstrekkende Partij en dient hij op dat moment zijn bewijzen te overleggen dat van de gestelde uitzondering sprake is, bij gebreke waarvan geen beroep meer op dit artikel gedaan kan worden.

Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de overeenkomst. Vertrouwelijke Informatie niet geheim gehouden zou worden.

Geheimhouder verklaart, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de door hem uit te voeren werkzaamheden, niet direct of indirect betrokken te zijn geweest of te zullen zijn of worden bij werkzaamheden die gelijk, gelijkwaardig of vergelijkbaar zijn met het Doel.

 

eigendom Vertrouwelijke Informatie

De Verstrekkende Partij blijft te allen tijde eigenaar van alle mogelijke rechten op de Vertrouwelijke Informatie. Aan deze overeenkomst kan Geheimhouder nimmer enig recht (zoals een eigendomsrecht of licentie) ontlenen ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie, anders dan dat hij bevoegd is om kennis te nemen van die Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van het Doel. Geheimhouder zal niets in of aan de Vertrouwelijke Informatie verwijderen of veranderen of zonder expliciete toestemming kopieën van die Vertrouwelijke Informatie maken.

 

verplichting tot teruggave Vertrouwelijke Informatie

 

Geheimhouder verplicht zich om alle door of namens de Verstrekkende Partij verstrekte (digitale) documenten en gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste verzoek van de Verstrekkende Partij aan haar te retourneren en geen afschriften daarvan te bewaren of aan derden te verstrekken. Geheimhouder is niet bevoegd om een beroep te doen op een haar mogelijk alsdan toekomende bevoegdheid en/of recht om die gegevens achter te houden, zoals op een mogelijke bevoegdheid tot opschorting. Geheimhouder doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om een beroep te doen op dergelijke bevoegdheden/rechten.

 

boetebeding

Indien Geheimhouder, dan wel aan haar gelieerde (rechts)personen of natuurlijke personen, enige verplichting genoemd in deze geheimhoudingsovereenkomst schendt, verbeurt Geheimhouder zonder ingebrekestelling aan de Verstrekkende Partij een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare, boete van € 25.000,- per dag, te vermeerderen met een boete van € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van de Verstrekkende Partij om in plaats daarvan vergoeding van haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

rechtskeuze

Op deze geheimhoudingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Verstrekkende Partij ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 

Geheimhouder Verstrekkende Partij
Plaats: …………..……………. …………..…………………..
Datum: …………..……………. .………..…………………..
Naam: …………..…………….. …………..…………………..
Handtekening: …………..……………… ……..…………………..